HOFSTRAAT 201T 040 - 20 545 20
5641TD EINDHOVENF 040 - 20 545 25
 
INFO@SCHUTTELINSEN-ADVOCATEN.NL
WWW.SCHUTTELINSEN-ADVOCATEN.NL
NL | EN

Kinderalimentatie 2013: nieuwe richtlijn

www.schuttelinsen-advocaten.nl

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april 2013 nieuwe richtlijnen.

De richtlijnen zijn vastgesteld vanuit de gedachte dat de berekening van kinderalimentatie beter zou moeten aansluiten bij de maatschappelijke realiteit. Een eenvoudigere procedure zou minder ruimte voor strijd moeten betekenen over wat de alimentatiebetalende ouder moet bijdragen. Om die reden worden kosten als woonlasten, premies zorg- en levensverzekering, omgangskosten en reiskosten niet meer als maatstaf voor het vaststellen van de draagkracht in ieders specifieke situatie beschouwd, maar gelden algemene regels voor een redelijk uitgavenpatroon: wie een x-bedrag verdient, kan een y-bedrag uitgeven voor de kinderen. Wil één van de ouders daarvan afwijken, dan zal hij of zij met goede argumenten moeten komen.
Om dit te bereiken is een draagkrachttabel ontwikkeld, waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden hoeveel de (beide) ouders kunnen bijdragen in de kosten van de kinderen. Er is één hoofdverzorger, die de verblijfsoverstijgende kosten voor zijn of haar rekening neemt; de niet-verzorgende ouder krijgt in beginsel een zorgkorting van 15 tot maximaal 35 procent voor de kosten die hij/zij in natura voor zijn/haar rekening neemt, indien er althans voldoende ruimte is om de kosten van de kinderen te betalen.

De kosten van de kinderen zelf worden ook vastgesteld aan de hand van tabellen. Die tabellen bestonden reeds. Van die kosten wordt het kindgebonden budget, dat ontvangen wordt door de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven, afgetrokken.

Mocht de berekende alimentatie toch te hoog uitvallen, bijvoorbeeld omdat de onderhoudsplichtige ouder schulden moet afbetalen, dan past de rechter een zogenaamde aanvaardbaarheidstoets toe. Aangekondigd is reeds, dat de rechter hier streng mee om zal gaan. De onderhoudsplichtige ouder moet zelf aannemelijk maken, dat hij of zij het berekende bedrag niet kan betalen.

De nieuwe regeling kan tot grote verschillen leiden ten opzichte van de “oude” methode. Voorstelbaar is dan ook, dat ouders behoefte hebben aan een herberekening van de kinderalimentatie aan de hand van het nieuwe systeem. In de overgangsregeling is echter duidelijk kenbaar gemaakt, dat de nieuwe rekenmethodiek geen aanleiding is om enkel en alleen naar aanleiding van de nieuwe richtlijn de nieuwe wijze van berekening toe te passen. Er moet dus ook iets anders gewijzigd zijn. Is er sprake van een dergelijke andere wijziging, dan kan worden bezien welke bijdrage de ouder verschuldigd is op grond van de nieuwe richtlijnen. Rechtspraak zal overigens moeten uitwijzen, of enkel de wijziging van de richtlijnen gekwalificeerd kan worden als een wijziging van omstandigheden, die ertoe leidt dat een eerder vastgestelde alimentatie gewijzigd kan worden.

Vanzelfsprekend kunt u zich voor meer informatie of een herberekening tot ons kantoor wenden.

Bron: rechtspraak.nl

< Terug naar actueel